ПОЛІТИКА

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

у сфері екології

Екологічна Політика ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» спрямована на забезпечення
ефективного використання і відтворення природних ресурсів, охорону навколишнього середовища, та дотримання екологічної безпеки виробництва при випуску конкурентоспроможної продукції, яка відповідає вимогам ринку і є екологічно чистою та безпечною для вживання людиною.

Дана екологічна Політика встановлює принципи і основні цілі ПрАТ «Ніжинський
жиркомбінат» в області екології, які є основою для розробки надійних внутрішніх інструментів,
оцінки та мінімізації впливу господарської діяльності підприємства на навколишнє природнє
середовище.

Принципи:
 • Повага до прав людини;
 • Врахування екологічних наслідків при прийнятті управлінських рішень;
 • Сталий розвиток (загальна концепція про необхідність становлення балансу між
 • задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь,
 • включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі);
 • Доступність, достовірність та своєчасність отримання екологічної інформації.

Цілі:
 • Раціональне використання природних ресурсів;
 • Зменшення обсягів утворення відходів і ступеня їх небезпеки для навколишнього
 • природного середовища;
 • Скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • Мінімізація техногенного впливу на водні і земельні ресурси.

Для досягнення основних цілей в галузі екології вище керівництво ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» зобов’язується:

 • Впроваджувати європейський підхід щодо окремого збирання виробничих відходів з метою подальшої передачі їх ліцензованим організаціям для утилізації або повторного використання;
 • Забезпечувати відповідність місць тимчасового зберігання відходів санітарним та екологічним нормам;
 • Забезпечувати дотримання режиму санітарної охорони підземних вод, які використовуються для водопостачання;
 • Упорядкувати та озеленювати територію підприємства;
 • Організовувати ведення належного обліку обсягів утворення відходів, стічних вод, викидів у атмосферне повітря та надійного i достовірного екологічного моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;
 • Підтримувати плідні відносини із зацікавленими сторонами (фізичними і юридичними особами, які мають легітимний інтерес у діяльності Підприємства).
 • Сприяти підвищенню екологічної обізнаності і культури серед співробітників, партнерів, споживачів і інших зацікавлених осіб;
 • Дотримуватися принципів відкритості та публічності у взаємодії із зацікавленими сторонами.

Відповідальність за реалізацію даної Політики бере на себе Керівництво Підприємства.

Голова правління
ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» Васильченко Є.С